Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

OGŁOSZENIE

Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  w Staszowie  

w sprawie wyznaczeni lekarzy weterynarii do czynności

 urzędowych na 2017 rok

W oparciu o art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j Dz.U z 2016 poz.1077 z późn.zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Staszowie informuje ,iż z przyczyn finansowych organizacyjnych  w 2017 roku nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji .

W związku z powyższym mając na uwadze zbliżający się termin podpisania umów na wykonywanie czynności zleconych w 2017 roku , Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Staszowie zwraca się z prośbą o zgłoszenie gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii.

Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej 

oraz kwalifikacji tych osób( Dz.U Nr 89 poz.860)  Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii

na czas określony lekarzy weterynarii  nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej między innymi do :

a)szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, 

b)sprawowanie nadzoru nad miejscami skupu lub sprzedaży zwierząt,  

targowiskami  oraz wystawami ,pokazami lub konkursami zwierząt, 

c)badanie zwierząt umieszczanych  na rynku ,przeznaczonych do wywozu oraz

wystawiania świadectw zdrowia,

d)sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych ,w tym badania

przedubojowego i poubojowego ,oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem

przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e)sprawowanie nadzoru nad rozbiorem ,przetwórstwem  lub przechowywaniem

mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,  

f)badanie mięsa zwierząt łownych,

g)badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni:

Lekarze weterynarii do wykonywania czynności urzędowych przez Powiatowego lekarza Weterynarii winni spełniać  wymagania określone

w Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby

nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej  oraz kwalifikacji  tych osób( Dz. U Nr 89 poz.860).

Osobom zainteresowanym wyznaczeniem w wymienionym wyżej  zakresie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie udostępni formularze

wniosków o wyznaczenie stanowiących załącznik do Instrukcji  Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do niektórych czynności ,

o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Zgłoszenie o gotowości  powinno  nastąpić do dnia 30 listopada 2016 roku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie  informuje ,iż zgłoszenie gotowości  do wykonywania czynności  urzędowych

nie jest równoznaczne z uzyskaniem  wyznaczenia.

 

Powiatowy   Lekarz Weterynarii

w  Staszowie

Lek.wet.Zofia   Słomka