Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Uwaga!

Zmieniły się przepisy dotyczące  identyfikacji i rejestracji zwierząt

Powiatowy  Lekarz Weterynarii  w Staszowie informuje ,że od dnia 18 października 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji  zwierząt w związku z wejściem  w życie  ustawy z dnia 23 września 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz.U.z 2016 poz.1605). Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej.

Od 18 października 2016 r rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

1. Zgodnie z nowymi przepisami Numer identyfikacyjny świni – jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

2. Posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem nie później, niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

3. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować tę świnię poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

4. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, określając liczbę oznakowanych zwierząt.

5. W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka( w tym elektronicznego), posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu.

6. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

7. Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 7 dni od dnia zdarzenia:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić

Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia zdarzenia:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

10. W celu  nadania numeru w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonych przez ARiMR:

 • posiadacz zwierzęcia gospodarskiego;
 • podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt;
 • podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw,pokazów i konkursów zwierząt;
 • podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt;
 • podmiot prowadzący rzeźnię;
 • podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię

jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce             prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną:

» nie później niż w dniu :

 • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejscagromadzeniazwierząt;
 • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
 • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni

» w terminie 14 dni od dnia :

 • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.